A course picture
 
Հայոց լեզու

Հայերեն բոլորի համար

Այս դասընթացը կարող է դասավանդվել հետևյալ լեզուներով՝ Հայերեն

Այս դասի մեկ ժամի արժեքն է՝ 40 ԵվրոԱյս ծրագիրը ներառում է հետևյալ դասընթացները.


ա) հայոց լեզու սկսնակների համար (տառուսուցում, գրել, կարդալ, հաղորակցվել),


բ) խոսակցական հայերեն (Դուք կկարողանաք հաղորդակցվել գրական և խոսակցական հայերենով),


գ) քերականության ուսուցում (խորապես կուսումնասիրեք հայոց լեզվի քերականությունը),


դ) բուհական քննությունների նախապատրաստում (դասընթացի ավարտին Դուք կկարողանաք բարձր միավորներով հանձնել քննությունը),


ե) մշակույթի պատմություն (այս դասընթացի շրջանակներում Դուք կծանոթանաք մշակութային գործիչների և նրանց ստեղծագործությունների պատմությանը, կկարողանաք պատմել այդ ամենը հայերենով)։

Tutor picture

Նարնեն հայոց լեզվի և հայ գրականության մասնագետ է: Դասավանդում է հայոց լեզվի բոլոր բաժինները և բոլոր մակարդակները, ինչպես նաև ամբողջ հայ գրականությունը, առավել խորացված 20-21-րդ դարերի հայ գրականությունը:


Նարինեն տիրապետում է հայերենին, ռուսերենին և սկսնակ է անգլերենում:Տեսնել ամբողջական պրոֆիլը